Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Sieci

Aby wdrożyć model monitoringu należy zebrać, zestawić, udostępnić i zagregować dane. Aby proces ten zakończył się sukcesem, konieczne jest współdziałanie wielu instytucji, tak aby objąć monitoringiem jak najwięcej grup danych, które powinien on badać.

Ważnym celem partnerów projektu było więc także myślenie o współpracy sieciowej. Do jakich instytucji, organizacji i grup mieszkańców można by się zwrócić o współpracę? Jak wspólnie wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny oraz rozwijać wzajemne zaufanie i tożsamość regionalną w regionie metropolitalnym? Pytania te zostały omówione podczas osobnych warsztatów i w ten sposób powstał katalog potencjalnych partnerów.

Potencjalna sieć współpracy "Regionalny transport i mobilność":

 • Federalny Instytut Drogownictwa (BASt)
 • Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
 • Instytucje administrujące transportem, zrzeszenia transportowe, przedsiębiorstwa transportowe
 • Operatorzy sieci telefonii komórkowej
 • Federalny Urząd Pracy (BA)
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Politechnika w Dreźnie
 • Miasta i gminy
 • Organizacje handlu detalicznego, wybrane, reprezentatywne przedsiębiorstwa handlu detalicznego
 • Zrzeszenie muzeów bądź wybrane, reprezentatywne placówki muzealne
 • Urzędy Statystyczne
 • Regionalne Związki bądź Urzędy Planistyczne / Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
 • Instytucje odpowiedzialne za obiekty infrastruktury (Zarządy Budowy Dróg, DB Netz AG, PKP PLK)
 • Realizatorzy projektów modelowych (BBSR, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa usługowe)
 • Operatorzy carsharingu i operatorzy wypożyczalni rowerów -.
 • Administracja odpowiedzialna za budowę i utrzymanie dróg (Zarządy Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki)
 • Regionalna administracja budowy i utrzymania dróg
 • Federalna Administracja Wodnożeglugowa
 • Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii
 • RZGW w Szczecinie
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Federalna Agencja Sieci Energetycznych
 • Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych
 • Operatorzy infrastruktury dedykowanej alternatywnym paliwom
 • Ministerstwa Transportu krajów związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie i Brandenburgia
 • Federalny Urząd Transportu
 • Operatorzy terminali
 • Operatorzy portów
 • Szkoły wyższe

Możliwe sieci współpracy w zakresie "Partnerstwa miejsko - wiejskiego":

 • Urzędy Statystyczne
 • Urzędy odpowiedzialne za urbanistykę i ład przestrzenny
 • Biura Euroregionu Pomerania
 • Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy INTERREG VA
 • Federalny Urząd Pracy
 • Instytut Rynku Pracy i Badań nad Edukacją Zawodową (IAB)
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Przedsiębiorstwa i zrzeszenia transportowe
 • Oferowanie oferty alternatywnej mobilności
 • Zrzeszenia / stowarzyszenia na rzecz alternatywnej mobilności (np. VCD, ADFC)
 • Regionalne organizacje turystyczne i lokalne stowarzyszenia turystyczne
 • Informacje Turystyczne
 • Szczególnie ważni usługodawcy turystyczni
 • Organizacje ruchu rowerowego i towarzystwa krajoznawczego (np. ADFC lub PTTK)
 • Regionalne Związki i Urzędy Planistyczne
 • Urząd Marszałkowski
 • Samorządy
 • Ministerstwa Edukacji krajów związkowych
 • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Możliwa sieć współpracy w zakresie "Turystyki":

 • Szkoły wyższe
 • Regionalne Organizacje i Stowarzyszenia Turystyczne
 • Izby Przemysłowo - Handlowe
 • Niemieckie Zrzeszenie Hotelarstwa i Gastronomii Oddziały w Meklemburgii - Pomorzu Przednim, Brandenburgii, z Zachodniopomorskiego
 • Zarządy Obszarów Przyrody Chronionej
 • Wybrane destynacje turystyczne i rekreacji
 • Operatorzy telefonii komórkowej
 • Administracje właściwe do spraw transportu
 • Zrzeszenia i przedsiębiorstwa transportowe
 • Operatorzy Car-Sharingu
 • Operatorzy wypożyczalni rowerów
 • Lokalne organizacje turystyczne
 • Informacje Turystyczne
 • Szczególnie ważni oferenci usług turystycznych
 • Urzędy pracy
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Izba Przemysłowa - Handlowa w Neubrandenburgu, Izba Przemysłowo - Handlowa Wschodniej Brandenburgii
 • Krajowe Organizacje Turystyczne
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i odprowadzaniem wody
 • Dostawcy energii
 • Ministerstwa Transportu i podległe im organy
 • Powiaty

Możliwa sieć w obszarze "przemysłów przyszłości":

 • Urzędy statystyczne
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energetyki Brandenburgii
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii – Pomorza Przedniego
 • Invest MV
 • UM WZP-COI
 • Agencje aktywizacji gospodarki krajów związkowych Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Centrum Obsługi Inwestorów -  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Agencje aktywizacji gospodarki w powiatach
 • Izby przemysłowe i handlowe (Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii, Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą)
 • Zachodniopomorska i Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwa Gospodarki Krajów Związkowych Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Zachodniego
 • Klastry i sieci sektorowe
 • Centra technologiczne
 • Inkubatory przedsiębiorczości
 • Urzędy skarbowe
 • Federalny Urząd Pracy
 • GUS Szczecin
 • ZUS (dla osób, które są ubezpieczone społecznie w miejscu pracy w Polsce i mieszkają w Niemczech)
 • Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Operatorzy telefonii komórkowej
 • Administracja właściwa do spraw transportu
 • Szkoły wyższe
 • Europejski / krajowy urząd patentowy