Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Model monitoringu

Transport regionalny i mobilność

Tematy mobilności i transgranicznej infrastruktury transportowej zostały uznane przez partnerów projektu jako szczególnie istotne dla rozwoju połączeń w Regionie Metropolitalnym Szczecina i dlatego powinny stanowić jeden z czterech obszarów merytorycznych w modelu monitoringu. Możliwość łatwego przemieszczania się mieszkańców w obrębie regionu i swobodnego organizowania usług przez granicę polsko-niemiecką spowodowałaby dalsze przełamywanie  barier istniejących jeszcze między stroną niemiecką i polską. Centralną rolę w umożliwieniu tej mobilności odgrywa połączenie Regionu Metropolitalnego Szczecina w transgranicznym systemie transportowym. Dobrze rozwinięty regionalny system transportowy zapewniłby dostępność wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska połączeń komunikacyjnych pomiędzy metropolią szczecińską a otaczającymi ją niemieckimi i polskimi ośrodkami regionalnymi, które są zorientowane na rzeczywiste potrzeby mieszkańców - w dłuższej perspektywie również z taryfami cenowymi transportu transgranicznego.

Dwa wielkie pytania, które zadali sobie partnerzy projektu, zajmując się tym tematem, brzmiały:

 1. Jakie dane należy gromadzić w odniesieniu do transportu regionalnego i mobilności transgranicznej?
 2. W jaki sposób dane te mogą być gromadzone, udostępniane i wykorzystywane?

Szczególnie w przypadku drugiego pytania duży nacisk położono na określenie innowacyjnych sposobów postępowania w oparciu o nowo dostępne technologie, w stosownych przypadkach, kreatywne podejście i wspólne podejście do innych kwestii.

 

Potrzeba gromadzenia informacji o ...Zespoły danych i ich źródła
Potoki transportowe 
 • ręczne i automatyczne liczenie ruchu, statystyka opłat drogowych
 • badania ruchu drogowego
 • dane z telefonów komórkowych
 • dane dotyczące dojeżdżających do pracy
 

Codzienna mobilność i zachowania transportowe

 
 • sezonowe, zależne od dnia tygodnia i pory dnia natężenie ruchu w szczycie, wybór środka transportu: badania dotyczące mobilności (mobilność w miastach – ruch drogowy)
 • handel detaliczny: gromadzenie kodów pocztowych klientów
 • rejestracja liczby zwiedzających muzea i obiekty rekreacyjne
 

Prognozy dotyczące zapotrzebowania na mobilność transgraniczną

 
 • rozwój demograficzny (liczba ludności, prognozy demograficzne, struktura wieku, liczba mieszkańców w małych jednostkach terytorialnych)
 • rozwój przestrzenny: lokalizacje obiektów handlowych, mieszkaniowych, rekreacyjnych, pozwolenia na budowę
 • parametry dostępności: prędkość, przepustowość infrastruktury transportowej
 • rozwój regionalny: produkt krajowy brutto
 • modele ruchu drogowego
 

Oferta mobilności transgranicznej

 
 • jakość usług w transporcie publicznym: częstotliwość kursów, czas przejazdu, punktualność, koszty, pokrycie obszaru usługami (plany sieci tras i rozkłady jazdy)
 • alternatywne, "czyste" oferty mobilności: operatorzy car-sharingu, wypożyczanie rowerów
 

Infrastruktura mobilności transgranicznej

 
 • istniejące drogi: parametry techniczne, stan
 • planowane budowy dróg: parametry techniczne, termin oddania do użytku, koszty inwestycji (Federalny Plan Infrastruktury Transportowej, Program Budowy Dróg Krajowych)
 • istniejąca infrastruktura kolejowa: parametry techniczne, stan (rejestr infrastruktury Deutsche Bahn, interaktywna mapa linii PKP PLK) oraz planowana infrastruktura kolejowa: parametry techniczne, czas oddania do użytku, koszty inwestycji (Federalny Plan Infrastruktury Transportowej, Krajowy Program Kolejowy KPK).
 • istniejące i planowane drogi wodne: parametry techniczne, czas oddania do użytku, koszty inwestycji
 • istniejąca i planowana infrastruktura dla paliw alternatywnych: stacje ładowania lub urządzenia do tankowania, ceny, dostępność
 

Międzynarodowy ruch towarowy

 
 • ruch samochodów ciężarowych: liczniki ruchu lub statystyki dotyczące opłat drogowych
 • transport multimodalny: lokalizacja, połączone środki transportu, możliwości przeładunkowe, wyposażenie techniczne
 • porty morskie i śródlądowe: obsługa, wyposażenie techniczne, głębokości wody
 

Warunki ramowe organizacji ofert mobilności transgranicznej

 
 • ramy prawne i organizacyjne dla organizacji mobilności transgranicznej
 

Partnerstwo miejsko-wiejskie

Oprócz mobilności, aspektem, który zdecydowanie powinien być uwzględniony w modelu monitoringu, są relacje między miastem a obszarami wiejskimi, metropolią a otoczeniem. Silniejsze powiązanie wspólnej transgranicznej przestrzeni wymaga bowiem nie tylko gęstszej sieci relacji pomiędzy stroną niemiecką i polską, ale także pomiędzy obszarami bardziej i mniej zaludnionymi. Bliższa współpraca pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi umożliwia wszystkim mieszkańcom korzystanie z zalet poszczególnych obszarów, takich jak łatwiejszy dostęp do usług, oferty kulturalnej i lokalnych potencjałów rekreacyjnych. Różnice między grupami wiekowymi i społecznymi ludności powinny być również zmniejszone poprzez ściślejszą współpracę, tworząc w ten sposób lepszą jakość życia dla całej populacji.

Potrzeby informacyjne na...Grupy i źródła danych

Rynek mieszkaniowy i rozwój ludności w regionie metropolitalnym

 • dane demograficzne: Rozwój ludności (pierwsze i drugie miejsce zamieszkania), prognozy demograficzne, w tym rozkład wiekowy
 • zakończenie budowy różnych obiektów

Współpraca transgraniczna

 • liczba wspólnych projektów i uczestników projektów (FMP INTERREG, PNWM)
 • badania dotyczące intensywności współpracy transgranicznej

Mobilność transgraniczna

 • statystyki dojazdów do pracy na poziomie gminy (tylko na wniosek, tylko w DE, pracownicy z PL podają tylko kraj zamieszkania)
 • transport publiczny: sieć tras, przystanki, częstotliwość świadczenia usług, czas podróży
 • innowacyjne/alternatywne usługi mobilności: autobus na wezwanie, carpooling, systemy wypożyczania rowerów

Wypoczynek i rekreacja lokalna

 • zachowania rekreacyjne mieszkańców Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego: niereprezentatywne badania odwiedzających, liczenie odwiedzających
 • sieci szlaków turystycznych
 • miejsca docelowe wycieczek

Turystyka

Region Metropolitalny Szczecina ma wiele do zaoferowania - nie tylko swoim mieszkańcom, ale także gościom z zewnątrz. W celu trwałego wykorzystania potencjału atrakcji rekreacyjnych, które charakteryzują ten transgraniczny region, konieczna jest wspólna komunikacja i promocja ofert turystycznych przez niemieckich i polskich partnerów. Celem owocnej współpracy w sektorze turystycznym należy również ustalić i wdrożyć pewne standardy i zasady współpracy biznesowej.

Partnerzy projektu zastanawiali się zatem, z jakich danych i faktów sektor turystyczny mógłby czerpać ważne spostrzeżenia i w ten sposób jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb osób odwiedzających region metropolitalny. W oparciu o większą ilość dostępnych informacji można by również lepiej powiązać ze sobą poszczególne oferty i produkty strony niemieckiej i polskiej.

Potrzeby informacyjne na...Grupy i źródła danych
Turystyka z noclegiem
 • przyjazdy gości, noclegi na poziomie powiatów i gmin (w DE tylko goście zagraniczni)

Turystyka jednodniowa

 • liczba, pochodzenie, wydatki, rozkład przestrzenny, regionalne efekty ekonomiczne, zachowania w czasie wolnym, zachowania turystów jednodniowych w zakresie mobilności: badania naukowe (np. Drawieński Park Narodowy, Schorfheide) / regularne, reprezentatywne badania (np. ogólnokrajowe lub obejmujące całe Niemcy: dwif, GfK DestinationMonitor, Sparkassen-Tourismusbarometer).
 • niereprezentatywne badania odwiedzających (np. badanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Cottbus "Gdzie się podziała złotówka?" z 2015 r., spis odwiedzających i badanie w Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry w 2008 r., program INTERREG VA).
 • badania ankietowe wśród odwiedzających wybrane miejsca docelowe i obiekty rekreacyjne

Mobilność turystów

 • dane z telefonów komórkowych
 • korzystanie przez turystów z transportu publicznego / ofert transportu kolejowego: liczba pasażerów, oferty transportu kolejowego / transportu publicznego, możliwości łączenia z innymi środkami transportu, oferty zrównoważonego transportu
Transgraniczne oferty turystyczne
 • Informacje oferowane przez organizacje turystyczne lub miasta i gminy, w tym metropolię kulturalną Szczecin: oferenci, cena, czas trwania, grupa docelowa, możliwość rezerwacji, język, kanały informacyjne
 • mobilność pracowników w sektorze hotelarskim i gastronomicznym
 • zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników i jej niedobór, wynagrodzenia, szkolenia
Infrastruktura turystyczna
 • zakwaterowanie, gastronomia, sieci tras turystycznych, miejsca ciekawe

Ślad ekologiczny turysty w głównych obszarach turystycznych

 • zużycie wody przez obiekty turystyczne
 • zużycie energii przez obiekty turystyczne
 • mobilność wywołana ruchem turystycznym i rekreacyjnym, zwłaszcza drogowym (liczniki ruchu)

Branże przyszłości

Bez ścisłej współpracy transgranicznej środowiska biznesowego nie można mówić o wszechstronnym rozwoju regionu ani postępie w odniesieniu do budowy ściślejszych powiązań. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza z niektórych sektorów, są motorem powiązań w transgranicznym  Regionie Metropolitalnym Szczecina. Również w sektorze tzw. przemysłów przyszłości ogromne znaczenie ma dokładna znajomość aktualnej sytuacji, dlatego też niezbędna jest dostępność odpowiednich danych. Tylko w ten sposób można opracować ukierunkowane działania mające na celu dalsze wspieranie rozwoju i wzajemnych powiązań Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Z tego powodu partnerzy projektu dążyli do wyjaśnienia następujących kwestii:

 • Jakie są branże przyszłości?
 • Jaki wpływ będą miały te branże na rynek pracy?
 • Jakie dane są dostępne w tym zakresie?
Potrzeby informacyjne ...Grupy i źródła danych
Wskaźniki rozwoju gospodarczego  
 • dane liczbowe na poziomie gospodarki narodowej
 • wskaźniki innowacyjności, np. Regional Innovation Scoreboard
Obszary handlowe i przemysłowe  
 • wielkość, rozwój techniczny, cena, możliwości finansowania, istniejące firmy (bazy danych parków biznesowych)
Dane dotyczące rozwoju sektorów i przedsiębiorstw
 • koncentracja w poszczególnych sektorach / klastrach: regionalne strategie innowacji / regionalni deweloperzy gospodarczy
 • Start-upy
 • wartość dodana brutto według sektorów gospodarki
 • zatrudnienie według sektorów gospodarki
 • obroty i dochody podatkowe według sektora i gminy
Transgraniczny rynek pracy

Transgraniczna mobilność pracowników:

 • pracownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu w miejscu zamieszkania / miejscu pracy, dojeżdżający do pracy, dojeżdżający z pracy (częściowo również transgranicznie)
 • oceny korzystania z usług wsparcia dla osób dojeżdżających do pracy za granicą w czasie pandemii COVID 19 według miejsca zamieszkania, miejsca pracy i branży
 • dane z telefonów komórkowych

Kwalifikacje:

 • specjaliści według kluczowych kwalifikacji
 • stażyści według kluczowych kwalifikacji
 • oferty szkoleń i dokształcania
Transgraniczny rynek energii elektrycznej 
 •  listy kontrolne dotyczące energetyki z danymi dotyczącymi m.in. wyprodukowanych kWh energii odnawialnych w gminach w Brandenburgii

Badania i rozwój

Instytucje badawcze i obszary badawcze:

 • zgłoszenia patentowe
 • sieci innowacji, centra technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości