Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Wspolnie rozwijamy nasz region przez monitoring danych

INT 179 Projekt "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Metropolitalnym Regionie Szczecina"

Celem projektu jest opracowanie modelu monitoringu, który może być wykorzystany do obserwacji pewnych procesów i zjawisk w  Regionie Metropolitalnym Szczecina w dłuższym okresie czasu. W ten sposób można lepiej rozpoznać potrzeby ludności w regionie, a decydenci otrzymują na podstawie zebranych danych podstawę do podejmowania decyzji o działaniach w zakresie współpracy transgranicznej.

Przede wszystkim opracowano w tym celu procedurę dotyczącą sposobu pozyskiwania, uzgadniania i publikowania wiarygodnych danych w obszarach tematycznych określonych jako szczególnie istotne: "Transport regionalny i mobilność", "Partnerstwo miejsko-wiejskie", "Turystyka" i "Przemysły przyszłości". Ważne było również określenie, kto mógłby dostarczyć te dane oraz kto mógłby je wykorzystać i odnosić korzyści z ich dostarczenia.

Projekt wnosi zatem cenny wkład we wspieranie procesu zmian w transgranicznym regionie metropolitalnym Szczecina, ponieważ dostarcza wiarygodnych dowodów na istniejące już powiązania, ale także na wciąż jeszcze potencjalne powiązania.

 " Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska i wspólnie opracowany przez niemieckich i polskich partnerów.

Model monitorowania danych w Obszarze metropolitalnym

Jakie dane są potrzebne do lepszego rozpoznania potrzeb i rozwoju regionu transgranicznego? Nasz model podsumowuje odpowiednie grupy danych i źródła w czterech najważniejszych obszarach.

 

Dowiedz się więcej

Partnerzy projektu INT 179

Przedstawiamy tutaj partnerów projektu, którzy współpracują nie tylko w ramach tego projektu, ale również poza nim, aby tworzyć jeszcze silniejsze powiązanie pomiędzy stroną niemiecką i polską w  Regionie Metropolitalnym Szczecina.

 

Dowiedz się więcej

Monitor Metropolitalnego Regionu Szczecina

Jak postrzegają go sami mieszkańcy Regionu MetropolitalnegoSzczecina? Te i inne pytania zadaliśmy mieszkańcom w ramach badan opinii samych mieszkańców.

 

Dowiedz się więcej

Sieci

Aby móc realizować monitoring danych dla całego regionu metropolitalnego, konieczna jest współpraca z dużą liczbą instytucji. Instytucje te wskazaliśmy jako potencjalnych partnerów.

 

Dowiedz się więcej