Blick auf die Hakenterrasse in Stettin

Portrety partnerów projektu i partnerów stowarzyszonych (INT 179)

Partnerzy wiodący

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje szeroki zakres zadań związanych z projektowaniem i kreowaniem spójnej polityki planowania przestrzennego regionu, co ma wpływ na zwiększenie jego konkurencyjności, metropolizację obszaru, a także zrównoważony rozwój sieci osadniczej. Działania te opierają się na ścisłej współpracy z jednostkami lokalnej polityki komunalnej, administracji rządowej, innymi województwami, a także regionami z innych państw, zwłaszcza transgranicznych. Wdrażanie następuje poprzez szereg instrumentów planistycznych, które umożliwiają realizację spójnej polityki rozwoju regionu.

Jednym z podstawowych zadań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie jest opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (PZPWZ), oraz jego monitoring i okresowa ocena.

Oprócz zintegrowanego podejścia do polityki planowania przestrzennego województwa, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego odnosi się również do obszarów, które wymagają specjalnych interwencji lub dedykowanych działań. Są to m.in. obszary funkcjonalne, które mają wspólne warunki geograficzne, przestrzenne i społeczno-gospodarcze, system powiązań funkcjonalnych, a także ustalone na ich podstawie jednolite cele rozwojowe. W zdefiniowanych obszarach realizowane są odpowiednie działania, które sprzyjają wzajemnej integracji potencjałów rozwojowych.

Partnerzy projektu

Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlin i Brandenburgii (PP2)

Od 1996 roku kraje związkowe Berlin i Brandenburgia prowadzą wspólnie planowanie przestrzenne i regionalne w ramach jednego instytucji planistycznej. Wspólny Wydział  Planowania Przestrzennego (GL) wykonuje zadania najwyższych organów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w obu krajach związkowych. Jest jednocześnie częścią senackiego Departamentu Rozwoju Miasta, Budownictwa i Mieszkalnictwa Kraju Związkowego Berlin oraz Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Kraju Krajowego Brandenburgia.

GL ma przede wszystkim następujące zadania:

 • Sporządzanie wspólnych planów i programów rozwoju przestrzennego (Landesentwicklungsprogramm, Landesentwicklungspläne) oraz wspólnych koncepcji strukturalnych i rozwojowych,
 • zatwierdzanie planów regionalnych,
 • sporządzenie planów wydobycia węgla brunatnego i rekultywacji,
 • zapewnienie dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów projektów i rozwoju do wspólnych celów planowania przestrzennego,
 • realizacja procedur planowania regionalnego,
 • informowanie i koordynowanie planów i działań o znaczeniu przestrzennym z państwami sąsiadującymi, w szczególności z Polską, oraz
 • pozycjonowanie regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia w ponadnarodowych obszarach programowania UE takich jak Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa w zakresie planowania przestrzennego, jak również różnorakie formy współpracy nieformalnej w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

Ponadto Wydział prowadzi kataster planowania przestrzennego i regularnie sporządza sprawozdania z zakresu planowania przestrzennego.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PP3)

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) to organizacja bazująca na solidarnej współpracy samorządów i koordynująca prace zmierzające do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego.  Prace polegają m.in.: na wspólnym planowaniu i inicjowaniu przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju SOM, wdrażaniu strategii rozwoju, działaniach w zakresie mobilności, wprowadzeniu uregulowań legislacyjnych i innych działaniach eksponujących atrakcyjność inwestycyjną, gospodarczą i kulturową obszaru.

Stowarzyszenie działa od 2005 roku. Przesłanką powołania Stowarzyszenia była poprawa możliwości rozwoju i realizacja ponadgminnych projektów, których celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego międzynarodowej roli oraz podniesienie jakości życia wszystkich jego mieszkańców.

SSOM aktywnie współdziała również na rzecz wprowadzania nowych, innowacyjnych metod organizacji i zarządzania oraz promowania lokalnych atutów inwestycyjnych, podnoszenia kwalifikacji kadr administracyjnych i tworzenia nowej kultury współpracy.  Ze względu na zróżnicowany charakter członków SOM, szczególnie ważne znaczenie dla Stowarzyszenia ma zadanie wzmocnienia partnerstwa miejsko-wiejskiego.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (PP4)

Euroregion Pomerania powstał 15  grudnia 1995 roku. W tym dniu na szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich podpisano polsko-niemiecką umowę. Jej sygnatariuszami byli prezesi Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania i Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania (obecnie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) oraz prezydent miasta Szczecina. Celem powołanego euroregionu był i jest zrównoważony  rozwój gospodarczy i społeczny pogranicza. Te zadania udaje się wypełnić dzięki aktywności członków Euroregionu Pomerania oraz środkom europejskim i krajowym. Na pograniczu polsko-niemieckim od lat realizowane były i  są projekty dofinansowywane z europejskich programów Phare CBC i Interreg. Ważnym źródłem finansowania jest również Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wśród szczególnych osiągnięć realizowanych w ciągu ostatnich ponad 25 lat istnienia Euroregionu Pomerania wymienić należy Polsko-Niemieckie Festiwale Młodzieży, projekty medyczne, w tym dotyczący przesiewowego badania noworodków, projekty edukacyjne, w tym nauki języka sąsiada, realizowany przez Szczecin i powiat Vorpommern Greifswald.

Dużym sukcesem Euroregionu Pomerania jest prowadzenie Centrów Usług i Doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz punktów kontaktowo-doradczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (PP5)

Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego jest zapleczem administracyjnym dla Zarządu Województwa – organu wykonawczego samorządu regionalnego. Samorząd wojewódzki jako jeden z trzech szczebli samorządu terytorialnego w Polsce realizuje zadania o znaczeniu regionalnym, lokuje się niejako pomiędzy administracją rządową, w której gestii leżą kompetencje i zadania o znaczeniu ogólnokrajowym, a samorządami lokalnymi (gminnym, powiatowym), które realizują zadania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Ustawodawca powierzył  samorządowi województwa zadania związane z prowadzeniem polityki rozwoju obejmujące:

 • tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
 • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
 • pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
 • racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
 • wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
 • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Współpracuje z administracją samorządową i rządową w zakresie kreowania i realizacji polityki regionalnej, aktywizacji gospodarczej województwa, a także przygotowania koncepcji rozwojowych regionu.

Urząd Rejonowy w Gartz nad Odrą (PP6)

Urząd Rejonowy Gartz nad Odrą ma swoje historyczne korzenie w dawnej Prowincji Pomorze, ale dziś należy do powiatu Uckermark w kraju związkowym Brandenburgia. Nasze gminy znajdują się w sercu polsko-niemieckiego regionu metropolitalnego wokół Szczecina i oferują turystom i inwestorom ciekawe otoczenie. W granicach Urzędu na powierzchni 263 km² mieszka tylko 7 093 mieszkańców.

Urząd Gartz nad Odrą leży w północno-wschodniej Brandenburgii, 20 km na południe od Szczecina i jako jednostka administracji zostało założone w 1992 roku. Urząd obejmuje miasto Gartz nad Odrą, gminy Casekow, Hohenselchow-Groß Pinnow, Mescherin i Tantow. Centrum administracyjne znajduje się w Gartz nad Odrą.

Na całym terenie Urzędu znajduje się wiele atrakcji turystycznych i zabytków. Na przykład miasto Gartz nad Odrą leży pośrodku krajobrazu moreny czołowej w Parku Narodowym "Dolina Dolnej Odry", który obejmuje dziewicze krajobrazy, rozległe lasy łąki i pola oraz unikalny w Europie krajobraz łęgowy wzdłuż Odry.

Mogą Państwo jeszcze lepiej poznać nasz Urząd podczas wizyty lub na naszej stronie internetowej

Kancelaria Stanu Kraju Związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie - Biuro do spraw Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PP7)

Wspólne Biuro ds. Metropolitalnego Regionu Szczecina zostało utworzone w lipcu 2019 r. przez rządy krajów związkowych Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W ten sposób po raz pierwszy po stronie niemieckiej powstała struktura, która zajmuje się rozwojem Metropolitalnego Regionu Szczecina oraz uzupełnia działania partnerów po stronie polskiej. W biurze w Anklam pracuje obecnie dwóch pracowników z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i jeden z Brandenburgii.

Pełniąc funkcję partnera kontaktowego, biuro ma na celu przyczynianie się do lepszego współdziałania lokalnych podmiotów ze świata polityki, nauki, biznesu, edukacji, kultury i społeczeństwa. Ponadto identyfikuje ono istotne dla regionu tematy i działania, inicjuje i realizuje projekty oraz kształtuje usystematyzowane podejście obu władz państwowych do Metropolitalnego Regionu Szczecina.

Działania biura wspiera organ doradczy składający się z przedstawicieli świata polityki, biznesu i społeczeństwa, a także grupa koordynacyjna, w skład której wchodzą pracownicy administracji rządowej obu stanów.

Partnerzy Stowarzyszeni